Gjerlev og Omegns Senior Klub

Gjerlev Senior Klub er en frivillig medlemsforening for seniorer, pensionister, efterlønsmodtager, samt andre der har interesse for foreningen.

Formålet med Gjerlev Senior Klub er at samle medlemmerne til aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

Gjerlev Senior Klub er lydhør overfor forslag om nye arrangementer.

Gjerlev Senior Klub er medlem af Danske Seniorer. Læs mere om Danske Seniorer på www.danske-seniorer.dk.

Medlemsskabet er personligt og koster 125,00 kr årligt.

For medlemskabet får medlemmet Senior Bladet tilsendt 6 gange årligt. Samtidig er der medlemsfordele ved div. firmaer / seværdigheder m.m. Klik her og læs mere om medlemsfordelene.

Aktiviteter:
SøndagsCafe den sidste søndag i måneden kl. 14.00 i Aktivitetshuset.

For at blive medlem af vores forening, kan du henvende dig til bestyrelsen eller kom til vores arrangementer og bliv medlem.

Alle er velkomne.


Bestyrelsen

RolleNavnTelefonE-mail
FormandJørgen Hansen233456125949jha@hotmail.dk
NæstformandJytte Rasmussen 28246483erteholm@live.dk
KassererMargrethe Winter 23239303 margrethewinther@gmail.com
MenigSonja Nielsen
MenigKirsten Dorthea Hansen
1. Supl. Birgitte Hansen  
2. Supl. Lone Jensen

Vedtægter for Gjerlev og omegns Seniorer Klub.Vedtægter

 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Gjerlev og omegns Seniorer Klub. Foreningens hjemsted er Randers Kommune.
 2. Formål. Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
 3. Medlemskredsen. Som medlemmer kan alle optages alle, der er på efterløn eller modtager stats eller socialpension, samt øvrige, der støtter foreningens formål.
 4. Generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i januar og bekendgøres med mindst 14 dages varsel ved offentlig opslag eller indkaldelse af hver enkelt medlem.

  På generalforsamlingen udpeges en dirigent, en sekretær blandt bestyrelsen til skriftlig at referere generalforsamlingens forløb. Referatet underskrives af dirigent og sekretær.

  På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. De vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis 2 (lige år) og 3 (ulige år) ad gangen. 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert år, og 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

  Alle valg og beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal på generalforsamlingen og i bestyrelsen. Ved stemmelighed bortfalder forslag. Afstemninger skal være skriftligt, hvis det forlanges. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 5. Dagsorden. På ordinær generalforsamling skal følgende emner behandles.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formand fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
  4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag, meddelelser m.v.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse. Antal 2 (lige år) 3 (ulige år) samt 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisor suppleant. Antal 1+1.
  9. Eventuel.
  Under punktet “Eventuelt” kan intet vedtages.

  Forslag som medlemmer eller bestyrelse ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet afholdes og må ikke indeholde person-angreb men kun orden.

 6. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det og motiverer det skriftligt ved en dagsorden, som de ønsker behandlet, skal være indsendt til formanden senest en måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes afholdt. Forslag må ikke indeholde emner, der er i strid med foreningens formålsparagraf.
 7. Bestyrelsens beføjelser og opgaver. Ved første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

  Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg. Bestyrelsen bestemmer udgifternes størrelse ved rejser, kredsmøder, kursus, årsmøder i hovedorganisationen samt repræsentation telefongodtgørelse m.v.

  Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingentstørrelsen for generalforsamlingen.

  Formanden leder alle møder, eller ved dennes fravær næstformanden. Sekretæren tager referat ved alle møder, fører protokol over alle beslutninger og sørger for, at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver protokollen /godkende ved næstfølgende bestyrelsesmøde. Referaterne skal indsættes i dato orden. 

 8. Tegningsret. Foreningen tegnes af kassereren og formanden i fællesskab. Ved en af disses fravær medunderskriver næstformanden eller to bestyrelsesmedlemmer.
 9. Kasserens og revisorers forpligtelse. Kassereren sørger for alle ind og udbetalinger og fører skriftlig regnskab herfor. Kassereren kan forlange bilag attesteret og formanden. Regnskabet følger kalenderåret, og kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse på de ordinære generalforsamlinger.

  Bestyrelsen og revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision. Ved al revision skal formanden være tilstede.

  Foreningens formue og driftskapital skal være indsat i et pengeinstitut. 

 10. Sammenslutninger. Bestyrelsen skal sørge for, at foreningen er tilsluttet organisationen Danske Seniorer og dennes relevante kreds. Foreningens vedtægter og love samt generalforsamlingens beslutning må ikke være i modstrid med hoved- og kredsorganisationens vedtægter og love. 
 11. Hjælp til medlemmer. Bestyrelsen bør i de tilfælde, hvor et medlem føler sig forurettet i forhold til lovgivningen m.v. forsøge at hjælpe medlemmet til sin ret, evt. ved hovedorganisationens hjælp og bistand.
 12. Opløsning. Opløsning af foreningen kan kun ske ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning. Hvis foreningen opløses, overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelsen af den tiloversblevne formue, når alle forpligtelser er afholdt. Formuen skal gives til sociale formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtager til gode. Vedtægts ændring på ekstraordinær generalforsamling den 19-01-2016.

Herefter er alle vedtægter, regler og love for foreningen sat ud af kraft.