Vedtægter

Vedtægter og forretningsorden for lokalrådet for Gjerlev og Omegn.

§1. Navn og hjemsted

Lokalrådet for Gjerlev og Omegn – dækker Gjerlev og omegn.

§2. Formål

 • Lokalrådet er et koordinerende og samarbejdsformidlende organ for områdets foreninger, institutioner, erhvervsliv og borgere.
 • Lokalrådet er upolitisk og uafhængigt.
 • Lokalrådet er kontaktorgan for Gjerlev til Randers Kommune, politiet og andre relevante myndigheder.

Dette gælder dog ikke ved arrangementer af og for den enkelte forening.

 • Lokalrådet varetager opgaven at formidle debatter og aktiviteter ud til alle i lokalområdet via tilgængelige formidlingskanaler.
 • Lokalrådet kan oprette faste eller ad hoc-arbejdsgrupper.
 • Lokalrådet følger op på vedtagne udviklingsplaner for området som videreudvikles på et årligt borgermøde.
 • Lokalrådet kan have mindre økonomisk aktivitet, herunder drift af legeplads.
 • Hvis Lokalrådet får midler til udviklingsprojekter i Gjerlev, etableres der et særskilt projektregnskab med en udpeget økonomisk ansvarlig.

§3 Medlem af lokalrådet

Repræsentanter fra foreninger og institutioner med tilknytning til Gjerlev kan optages i lokalrådet. Hver forening vælger 1 repræsentant til lokalrådet.

Ønsker en ny forening optagelse i Lokalrådet, så ansøges Lokalrådet om dette, og ansøgningen behandles på førstkommende Lokalrådsmøde.

Lokalrådet kan fastsætte et kontingent for medlemskab af Lokalrådet. Dette kræver dog 2/3 flertal blandt medlemmerne at beslutte dette.

§4 Borgermøde/generalforsamling­­­­

Lokalrådet står for indkaldelse og gennemførelse af et årligt borgermøde hvert år. Borgermøder skal afholdes i september måned.

Indkaldelse skal ske med minimum 14 dages varsel.

Alle borgere over 15 år med bopæl i Gjerlev eller omegn kan deltage i borgermødet, med stemmeret.

Forslag til behandling på borgermødet skal skriftligt tilsendes formanden senest 15. august.

På det årlige borgermøde vælger de fremmødte i lige år 2 repræsentanter til lokalrådet og i ulige år 1 repræsentant til lokalrådet. Valget gælder for en 2 årig periode.

Der vælges ligeledes 1 revisor til lokalrådet hvert år, gældende for en 1-årig periode

Dagsorden for det ordinære borgermøde skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for foreningen
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af suppleant
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

§5 Lokalrådets aktiviteter

Der afholdes årligt 4 ordinære møder. Senest 3 uger efter borgermødet i september mødes lokalrådet til et konstituerende møde, hvor der vælges formand, næstformand, referent og kasserer. Kassereren kan vælges udenfor Lokalrådets midte.

Årets øvrige ordinære møder fastlægges på dette førstkommende møde.

Lokalrådet kan nedsættes aktuelle arbejdsgrupper.

Lokalrådet kan udarbejde en forretningsorden.

Lokalrådet står for indkaldelse og gennemførelse af det årlige borgermøde.

Lokalrådet skal i det omfang det falder naturligt, varetage de opgaver som vedrører Gjerlev, som ikke falder ind under medlemsforeningernes virkeområde.

Lokalrådet kan på eget initiativ opstarte projekter, som de finder relevante.

§6 Organisation.

Formanden sørger for dagsorden og indkaldelse til lokalrådsmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Dagsordenen udsendes på mail 14 dage før møderne.

Bestyrelsesmedlemmer kan fremsætte forslag til dagsordenen 8 dage før mødet.

Presserende emner kan optages på mødet.

Formanden sørger for mødeledelse.

Referenten udarbejder beslutningsreferat, som udsendes til bestyrelsen senest 7 dage efter mødet.

Alle officielle henvendelser på vegne af Gjerlev Lokalråd til kommunen, politiet, pressen m.fl. sker via formanden, eller i konkrete tilfælde af en anden af bestyrelsen udpeget person.

Formanden sørger for godkendelse hos lokalrådets øvrige medlemmer via en mailhøring, hvis en væsentlig beslutning ikke kan afvente førstkommende lokalrådsmøde.

§7 Økonomi

Lokalrådet tegnes af formand og kasserer i forening. Der kan gives prokura til enkeltpersoner, dog kræver dette hele bestyrelsens godkendelse.

Lokalrådets regnskabsperiode går fra 1. august til 31. juli.

§8 Beslutningsprocedure for Lokalrådet

Afgørelser i Lokalrådet sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Lokalrådet kan i særlige tilfælde beslutte at en sag skal tages op på det årlige borgermøde i september og afgøres der. Afgørelser på Lokalrådets borgermøder sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal.

§9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte på Lokalrådets årlige borgermøde.

§10 Ikrafttrædelse og opløsning

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på et ordinært borgermøde.

Lokalrådet kan opløses på et ordinært eller ekstraordinært indkaldt borgermøde.

Vedtaget på borgermøde den 15-09-2018

__

Der tages forbehold for tastefejl.