Ordinær repræsentantskabsmøde for Gjerlev Aktivitetshus Venneforeningen 20. september

Kære foreninger,

Hermed indkaldelse og dagsorden til det
ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes i
Gjerlev Aktivitetshus mandag den 20. september 2021 kl. 19.00
Kom og hør om årets forløb i Gjerlev Aktivitetshus og gør din indflydelse gældende.
Alle foreninger, der har betalt kontingent, har stemmeret – én stemme pr. forening.
Forslag til punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest søndag den 5. september 2021. Send en mail: anfutand@gmail.com

 

Dagsorden
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Regnskab
• Kontingentfastsættelse for juli 2022 – juni 2023
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen – på valg er repræsentant fra:
• Gjerlev Seniorklub
• Aktivitetsudvalget
• Valg af suppleanter – på valg er repræsentant fra:
• Lokalrådet
• Valg af revisorer – på valg er repræsentant fra:
• Jagtforeningen
• Valg af revisorsuppleanter – på valg er repræsentant fra:
• Kaj Rasmussen
• Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Venneforeningen

“Liv og Leg i Gjerlev” får støtte fra Nordea-fonden

Randers Kommune og lokalsamfundet i Gjerlev har fået 500.000 kr. fra Nordea-fonden til projektet “Liv og leg i Gjerlev”. Gennem projektet bliver der skabt nye mødesteder og udendørs faciliteter ved Aktivitetshuset i Gjerlev.

En større områdefornyelse i Gjerlev er undervejs, og med500.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens “Her bor vi”-pulje bliver der nu sat gang i projektet “Liv og Leg i Gjerlev”.

“Områdefornyelsen og støtten fra Nordea-fonden vil bidrage til en positiv udvikling for byen. De nye faciliteter kan bruges af alle borgere i Gjerlev og omegn, og dermed får vi skabt nogle gode rammer for fællesskabet. Det er utroligt vigtigt og vil være med til at gøre det attraktivt at bosætte sig i området – også i fremtiden,” siger Lars Søgaard, der er formand for landdistriktsudvalget.

Læs hele artiklen her

AFLYST! Borgermøde 26. september kl. 10.30

Lørdag d. 26. september kl. 10.30 i Gjerlev Aktivitetshus

Borgermødet afholdes jf. vedtægterne for Gjerlev Lokalråd.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for foreningen
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af suppleant
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

 

Kom frisk og mød op. Hør nærmere om omkring arbejdet med byfornyelse

samt den reviderede udviklingsplan.

 

Der vil efter mødet være en øl/vand og sandwich.

 

Mvh. Gjerlev Lokalråd

Ordinær Repræsentantskabsmøde for Venneforeningen

Kære foreninger 

Hermed indkaldelse og dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes

Gjerlev Aktivitetshus mandag den 21. september 2020 kl. 19.00 

Kom og hør om årets gang i Gjerlev Aktivitetshus og gør din indflydelse gældendeAlle foreninger, der har betalt kontingent, har stemmeret en stemme pr. forening

Forslag til punkter dagsordenen skal være formanden i hænde senest søndag den 6. september 2020. Send en mail: anfutand@gmail.com 

Dagsorden 

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning 
 • Regnskab 
 • Kontingentfastttelse for juli 2020 juni 2021 
 • Indkomne forslag 
 • Valg til bestyrelsen valg er repræsentant fra
  • Gjerlev Spejdergruppe 
  • Nørhald Egnsarkiv 
  • Gjerlev Håndværkerog Borgerforening 
 • Valg af suppleanter valg er repræsentant fra:
  • B65
 • Valg af revisorer – på valg er repræsentant fra:
  • Kim Larsen
 • Valg af revisorsuppleanter valg er repræsentant fra
  • Vakant (vælges i lige år)
  • Eventuelt 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Venneforeningen, Anja Andersen

Gjerlev grønne m/k

Gjerlev grønne m/k

Som I nok husker, blev der oprettet forskellige grupper på borgermødet, hvoraf en var “De grønne m/k”. Der er allerede 6, der har meldt sig til at holde den nordlige byport (trekanten Hadsundvej -Hammergårdsvej ) og 4 har nu meldt sig til at hjælpe med at holde arealerne rundt i byen. Vi kan sagtens bruge nogle flere frivillige – og da vi skal have møde med kommunen ang., hvilke redskaber de vil betale, holdes der et infomøde i aktivitetshuset, torsdag den 18. Juni, kl. 19.00, hvor interesserede er velkommen til en orientering.
Stor grøn hilsen fra Lokalrådet.

Al aktivitet i Gjerlev Aktivitetshus er udsat/aflyst til og med søndag d. 29.marts 2020

Al aktivitet i Gjerlev Aktivitetshus
er udsat/aflyst til og med
søndag d. 29.marts 2020

 

Kontakt arrangøren for at høre nærmere om ny dato o.lign.

Nedenstående er fra Kultur og Fritid, Randers Kommune.

Til aktører på fritids- og idrætsområdet i Randers Kommune

Lukning af faciliteter til fritids- og idrætsaktiviteter
Randers Kommune har på baggrund af regeringens udmelding i går d. 11. marts besluttet
at lukke for alle forenings- og fritidsaktiviteter i borgerhuse og på de kommunale skoler,
idrætshaller, gymnastiksale og svømmesale samt alle udendørs idrætsanlæg. Det vil sige
alle indendørs og udendørs kommunale idrætsfaciliteter. Lukning er gældende fra i dag
torsdag d. 12. marts og indtil videre til og med søndag d. 29. marts. Bemærk, at datoen
kan ændre sig.

Randers Kommune opfordrer de selvejende institutioner og alle foreninger til at lukke ned
for alle indendørs og udendørs aktiviteter i samme tidsrum.

Det er sæson for generalforsamlinger
Om det siger Per Paludan Hansen, formand i Dansk Folkeoplysnings Samråd:
”Foreningerne er bundet af vedtægter, der fastlægger, hvornår generalforsamling skal
finde sted. Men dette er en force majeure situation, og det overtrumfer vedtægter. Det er
bestyrelsernes ansvar at træffe den rigtige beslutning og sikre foreningernes drift, indtil det
igen blive muligt at holde generalforsamling.”
Følg udviklingen
Randers Kommunes beredskab følger løbende udviklingen af coronavirus, covid-19. Følg
med på https://www.randers.dk/coronavirus/.

 

Pas på jer selv og hinanden.
Venlig hilsen Anja F. Andersen,
Formand for Aktivitetshusets Venner

Nyt fra Gjerlev Håndværker- og Borgerforening

Kære Gjerlev-borger i by og omegn

Tak for stor opbakning til G.H.B. arrangementer i 2019

En rekordvåd marts 2019 slog rekorden både nedbørsmæssigt samt deltagermæssigt til Gjerlev Håndværker- og Borgerforenings Fastelavnsfest med tøndeslagning. Festen blev som sædvanen tro afholdt i den gamle gymnastiksal på den gamle skole, og det var en fest i sig selv at være ar-
rangør på dagen. Tak til alle børn og forældre for den store opbakning søndag den 3. marts.

Som noget nyt forsøgte vi at stable et Kræmmermarked på benene til afholdelse den 4. maj. En opstart, der var ønsket som en fast tradition til afholdelse på det grønne areal, Festpladsen. Mange tilmeldte kræmmere måtte vi skuffe, da Danmark netop til denne week-end blev ramt
af sne og historiske lave temperaturer. Vi er ikke herre over vind og vejr, men, vender tilbage.

Maj måned er også konfirmationernes tid. Som en fast tradition bliver der sat flag op i by og på land når denne højtidelighed foregår i såvel Enslev som Gjerlev kirke. Vores gamle skoledistrikt. Som tidligere meddelt er det gratis at henvende sig, og låne flag på stænger, hvis I har børn, der skal konfirmeres, udover disse to officielle datoer.

Så blev der sommer, og en længe forberedt Børnefest / Byfest stod for afvikling start juni. Igen et velbesøgt arrangement, hvor vi gerne fremhæver en fredag aften under teltdugen, med et hav af unge mennesker, der møder op fra såvel byen, samt de omkringliggende byer. En anderledes og glædelig fornøjelse. Vognoptoget, glade og forventningsfulde børn, mange mennesker samlet til en snak. Børn af byen kommer hjem med deres familie og mindes. En søndag, der ikke findes bedre.

Sct. Hans aften sendte vi Heksen til Bloksbjerg, som traditionen byder, efterfulgt af en lille sang. Båltalen blev afholdt af byrådspolitiker Malthe Larsen. Lidt utraditionel valgte vi denne aften at ære afdøde Niels Nyvang med titlen årets borger. En anerkendelse, et valg der var truffet, og et minde der blev givet til en tidligere ildsjæl i foreningslivet.

Byens juletræ tænder vi på Akseltorvet i Gjerlev den 1. december kl. 16.00. Vi synger julen ind, og følges efterfølgende op til Aktivitetshuset, hvor der serveres glögg og æbleskiver. Der er julekalendere til alle fremmødte børn. Arrangementet er gratis for såvel børn som voksne.


Vi siger på forhånd 1000 tak for jeres indbetaling til ét årligt medlemskab af Gjerlev Håndværker- og Borgerforening. Samt stor tak til alle frivillige, der giver en hånd med.

Vi håber du og din familie stadig vil støtte G.H.B. med en indbetaling på 100 kr. Beløbet kan du indbetale på 9363-3970001483 – eller du kan benytte MobilePay 75543.

På gensyn fra bestyrelsen i Gjerlev Håndværker- og Borgerforening

Borgermøde 19. november

På borgermødet den 7. oktober, hvor oplæg til udviklingsplanen blev tilrettelagt, var det stor tilslutning fra byens borgere. Mere end 100 var mødt frem, og der blev dannet 5 grupper som skulle medvirke til at tilrettelægge den fremtidige udviklingsplan for Gjerlev By og omegn.

De 5 grupper har siden borgermødet arbejdet på at få flest mulige tiltag og udvikling til byen, og disse forslag vil blive præsenteret på borgermødet.

DAGSORDEN
17.00      Velkommen v/ Line Marie Sørensen, Randers Kommune
17.15       Ny udviklingsplan v/Gjerlev Lokalråd
18.30      Spisning, kaffe og kage
19.00     Områdefornyelse I Gjerlev
20.00    Afslutning

Der vil under mødet blive serveret sandwich samt øl/vand og kaffe,
derfor er tilmelding senest fredag den 15. november i Brugsen eller på
gjerlevby.dk.

MØD OP! – unge som ældre – få indflydelse på byens fremtid.

Borgermøde 7. oktober kl. 17:00 i Aktivitetshuset Gjerlev

Kl. 17.00 – 17.30 Generalforsamling i Lokalrådet

Kl. 17.30 – 18.00 Information om udviklingsplan
og områdefornyelse
v/ Line Marie Sørensen, Randers Kommune

Kl. 18.00 – 18.30 GRATIS Fællesspisning. Tilmelding nødvendig

Kl. 18.30 – 20.00 Arbejdsgrupper

Kl. 20.00 – 20.30 Opsamling fra arbejdsgrupperne

Kl. 20.30 – 21.00 Afslutning

Der er mulighed for børnepasning i børnehaven.

Tilmelding senest fredag 4. oktober i Brugsen eller her nedenfor ved at udfylde og indsende formularen.


Tilmelding til Borgermøde:

Der er lukket for tilmelding…